HEFİAD, “Değişim, Gelişim, Güç Birliği ve İnşa Hareketi” dir. 

Helal tüketimde öncelikle kullanılan paranın temiz ve helal olma zarureti, İslam Ekonomisi ve Finansının gittikçe artan önemi ve ulaştığı ekonomik büyüklük sadece İslam ülkelerinde değil, birçok batı ülkesinde de bu alana ilişkin çalışmaların ve uygulamaların artmasına yol açmıştır.

HEFİAD, helal finansın standartlarını belirlemek, günlük hayatta uygulanabilirliğini, yaygınlaşmasını sağlamak ve helal finansa ulaşımı kolaylaştırmak için aşağıdaki amaçları icra etmek gayesiyle kurulmuştur:

1. İnsanlarımızın helal finans ve tasarruf bilincini arttırmak, bireyi ve toplumu bilinçli bir şekilde helal finansa ve tasarrufa yönlendirmek, helal finans ve tasarrufa yönelen nüfusun artışına katkıda bulunarak hem tasarrufa dayalı faizsiz finans edinimi sisteminin yaygın olarak kullanılmasına hem de helal kazanç ve tasarruf oranlarının artırılmasına destek olmak,

2. İnsanlarımızı finans edinimi, para kullanımı ve kaynak yönetimi hakkında bilgilendirerek bilinçli değerlendirme yapabilmesine ve etkili karar verebilmesine yardımcı olmak, helal finans ve tasarrufa yönelik faaliyetlerinin geliştirilmesini sağlamak,

3. Helal finans alanında faaliyet gösteren ve/veya çalışmalar yapan kişi, kurum, kuruluşlara destek vermek, helal finans ve tasarruf alışkanlığını arttırmak için yasa düzenleyicisi olan organlar, kurumlar ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak, öneriler geliştirmek ve sektörü temsilen çalışmalara katkıda bulunmak,

4. İnsanlarımızın helal finans, tasarruf bilinci ve farkındalığını artırarak yerel ve ulusal düzeyde toplumsal gelişmeye katkı sağlamak, toplumda helal finans ve tasarruf alışkanlığını artıracak eğitimler için projeler oluşturmak ve tasarruf alışkanlığının eğitim müfredatlarına dâhil edilmesini sağlamak,

5. Helal F/finans ve T/tasarrufa D/dayalı F/faizsiz F/finans E/edinimi yöntemleriyle insanlarımızın tasarrufa yönelmesini sağlamak üzere faaliyet gösteren kişi, kurum ve kuruluşların nitelik ve nicelik olarak gelişmesine yardımcı olmak, sektörel faaliyetlerini helal dairede icra edecekleri çizgileri çizmek ve çerçeveyi belirlemek, ilkeleri belirlemek ve faaliyet şemasını oluşturmak,

6. Bireylerin sosyal sorumluluk bilinci içerisinde yaşadığı çevresi için değer üretebilmesi ve bu amaçları gerçekleştirmek adına Türkiye’nin siyaset, ekonomi, sanat, kültür, bilim, teknoloji vb. alanlarında helal finans ve tasarruf bilincinin gelişimi için yapacakları araştırma, inceleme, yayın vb. çalışmaları teşvik etmek, dernek tüzüğümüzde belirtilen yöntemler ve amaçlar doğrultusunda katkı sunmak, bu tür çalışmaları yürütmek, yaymak ve desteklemek,

7. Finans alanında İslam ahlak düşüncesi ile hukuk perspektifinden teori gelişimine ve temelde ahlaki, özgün bir ekonomik düzen ve finansal sistemin teşekkülüne katkıda bulunmak, Müslüman toplumların inanç ve kültür değerlerine dayalı kalkınma modelleri geliştirmek, yeni çözümler önerme iddiasındaki İslam Ekonomisi ve Finansına dair hem teorik hem pratik bilgiler sunmak,

8. Çevresindeki gelişmeleri ve yenilikleri takip ederek, İslam Ekonomisi ve Finansı alanında edindiği bilgi ve becerilerine her geçen gün yenilerini katmak, güncel problemlere ve aktüel insan ve toplum meselelerine eleştirel yaklaşabilen, analiz yeteneği gelişmiş, çözüm odaklı bireylerin yetişmesine katkı sunmak,

9.IRTI, AAOIFI, IFSB, INCEIF gibi kurum ve kuruluşlarla eşgüdüm oluşturmak.

HEFİAD Başkanı
Mehmet Gürdaş